กรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ 1/2564

6 พฤษภาคม 2564 กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเตรียมความพร้อมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และแนวทางการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ และระบบ ZOOM

กลับหน้าเดิม

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
E-mail : webmaster@dwr.mail.go.th