การอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบใหม่) ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM สลก. วันที่ 9 กันยายน 2564 ช่วงบ่าย


กลับหน้าเดิม

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
E-mail : webmaster@dwr.mail.go.th