ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7 พฤษภาคม 2564 กรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมชี้แจงงบประมาณ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นกรรมาธิการ ทั้งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากกรมทรัพยากรน้ำส่วนกลางและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสายชลชั้น 9 และระบบ ZOOM

กลับหน้าเดิม

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
E-mail : webmaster@dwr.mail.go.th