MENU
คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
คู่มือการจัดทำรายงานประจำปี
ส่วนประชาสัมพันธ์
คู่มือการแถลงข่าว ทส.
ส่วนประชาสัมพันธ์
คู่มือการจัดทำจดหมายข่าว
ส่วนประชาสัมพันธ์
คู่มือเสียงตามสาย
ส่วนประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนพัสดุ
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนสารบรรณ
ขั้นตอนการรับ - ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนสารบรรณ
ผังกระบวนการรับ - ส่ง หนังสือของสารบรรณกลาง ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนสารบรรณ
คู่มือการบันทึกเทปรายการวิทยุ
ส่วนประชาสัมพันธ์
คู่มือการประสานงานการบันทึกเทปถวายพระพร
ส่วนประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
E-mail : webmaster@dwr.mail.go.th