อำนาจหน้าที่

ส่วนประชาสัมพันธ์
ดำเนินงานผลิตข่าว บทความ สารคดีเพื่อเผยแพร่ทางสื่อภายนอก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ การจัดนิทรรศการและดำเนินงานผลิตข่าว บทความสารคดีเพื่อเผยแพร่ทางสื่อภายใน อาทิ โปสเตอร์ เสียงตามสาย และดำเนินงานด้านการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และจัดทำสารคดี รวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ อาทิ การรับโทรศัพท์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การจัดประชุม ติดตาม ตรวจสอบ และชี้แจงข่าวที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของโฆษกกรม จัดทำข่าวสาร หรือจัดเตรียมการแถลงข่าวของผู้บริหารประสานงานกับสื่อมวลชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้รวมถึงงานธุรการและเอกสารต่างๆด้วย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทน.ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม "สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน"

กรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ 1/2564


กรมทรัพยากรน้ำ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
คู่มือการจัดทำรายงานประจำปี
ส่วนประชาสัมพันธ์
คู่มือการแถลงข่าว ทส.
ส่วนประชาสัมพันธ์
คู่มือการจัดทำจดหมายข่าว
ส่วนประชาสัมพันธ์
คู่มือเสียงตามสาย
ส่วนประชาสัมพันธ์
คู่มือการบันทึกเทปรายการวิทยุ
ส่วนประชาสัมพันธ์
คู่มือการประสานงานการบันทึกเทปถวายพระพร
ส่วนประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
การตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์
ส่วนประชาสัมพันธ์
การเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์
ส่วนประชาสัมพันธ์
การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสารคดี
ส่วนประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมการปฏิบัติงาน
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
การนำเทคโนโลยี UAV มาใช้ในการประชาสัมพันธ์
ส่วนประชาสัมพันธ์
การนำเทคโนโลยี WebODM มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์
ส่วนประชาสัมพันธ์
กฏหมาย/ระเบียบเกี่ยวข้อง
--ยังไม่มีข้อมูล--

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
E-mail : webmaster@dwr.mail.go.th