อำนาจหน้าที่

ส่วนยานพาหนะและอาคารสถานที่
ควบคุมการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบการใช้อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ของทางราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การคว่บคุมพนักงานขับรถยนต์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ส่วนยานพาหนะและอาคารสถานที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
คู่มือการใช้ลิฟต์โดยสาร
ส่วนยานพาหนะและอาคารสถานที่
นวัตกรรมการปฏิบัติงาน
--ยังไม่มีข้อมูล--
กฏหมาย/ระเบียบเกี่ยวข้อง
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการใช้รถยนต์
ส่วนยานพาหนะและอาคารสถานที่

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
E-mail : webmaster@dwr.mail.go.th