อำนาจหน้าที่

ส่วนพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซ้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การยืม การควบคุม การจำหน่ายพัสดุ การจัดทำสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง การบริหารสัญญา ตรวจสอบจัดทำเอกสารสำคัญประกอบการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ Purchase Order:PO ในระบบ GF-MIS การจัดทำทะเบียนบัญชีควบคุมพัสดุ การจัดทำรายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบพัสดุประจำปี การซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ การให้คำปรึกษา ข้อเสนอการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนพัสดุ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
--ยังไม่มีข้อมูล--
นวัตกรรมการปฏิบัติงาน
--ยังไม่มีข้อมูล--
กฏหมาย/ระเบียบเกี่ยวข้อง
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนพัสดุ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนพัสดุ
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนพัสดุ
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนพัสดุ
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนพัสดุ
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนพัสดุ
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนพัสดุ
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑
ส่วนพัสดุ
กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่วนพัสดุ
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนพัสดุ
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ส่วนพัสดุ

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
E-mail : webmaster@dwr.mail.go.th