อำนาจหน้าที่

ส่วนคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) การจัดการเงิน ควบคุม การรับเงิน เบิกจ่ายแต่ละประเภท เก็บรักษาเงิน จัดทำฎีกา เบิกเงิน งานด้านเงินบำเหน็จบำนาญ ควบคุมตรวจสอบจัดทำบัญชีและทะเบียนตามระเบียบราชการ ตรวจสอบใบสำคัญและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน จัดทำรายงานฐานะการเงิน การอนุมัติเงินประจำงวด การโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดรายการงบประมาณ การขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานกองทุนและสวัสดิการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
ส่วนคลัง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมากๆ (MASS)
ส่วนคลัง
คู่มือการปฏิบัติงานส่วนคลัง
ส่วนคลัง
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
การจัดการองค์ความรู้ส่วนคลัง (KM)
ส่วนคลัง
นวัตกรรมการปฏิบัติงาน
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
นวตกรรมการปฏบิบัติงาน
ส่วนคลัง
กฏหมาย/ระเบียบเกี่ยวข้อง
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนคลัง
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนคลัง
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนคลัง
ระเบียบการการเบิกจ่ายจากคลัง 2562
ส่วนคลัง
ระเบียบการเบิกจ่ายปี 53
ส่วนคลัง
ระเบียบการจ่ายเงินทดรองราชการ 62
ส่วนคลัง
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ส่วนคลัง
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนคลัง
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (ธันวาคม 2563)
ส่วนคลัง
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ธันวาคม 2563)
ส่วนคลัง
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2563)
ส่วนคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
E-mail : webmaster@dwr.mail.go.th