อำนาจหน้าที่

ส่วนช่วยอำนวยการ
มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปประเด็นสำคัญของเอกสารก่อนที่จะนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งทำหน้าที่เลขานุการอธิบดี รองอธิบดี ร่างหนังสือโต้ตอบและเตรียมการเรื่องการประชุม ดูแลอุปกรณ์การประชุม ติดต่อประสานงาน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คู่มือการปฏิบัติงาน
--ยังไม่มีข้อมูล--
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
--ยังไม่มีข้อมูล--
นวัตกรรมการปฏิบัติงาน
--ยังไม่มีข้อมูล--
กฏหมาย/ระเบียบเกี่ยวข้อง
--ยังไม่มีข้อมูล--

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
E-mail : webmaster@dwr.mail.go.th