อำนาจหน้าที่

ส่วนสารบรรณ
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานสารบรรณ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานเอกสารของกรม ทำหน้าที่ลงทะเบียน ควบคุมทะเบียน รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก งานแจกจ่ายเอกสาร งานค้นหาเอกสาร ติดตาม จัดเก็บ ทำลายเอกสาร งานรับ-ส่งไปรษณีย์ โทรสาร ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนสารบรรณ
ขั้นตอนการรับ - ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนสารบรรณ
ผังกระบวนการรับ - ส่ง หนังสือของสารบรรณกลาง ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนสารบรรณ
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบใหม่)
ส่วนสารบรรณ
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ
ส่วนสารบรรณ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
--ยังไม่มีข้อมูล--
นวัตกรรมการปฏิบัติงาน
--ยังไม่มีข้อมูล--
กฏหมาย/ระเบียบเกี่ยวข้อง
เรื่อง เอกสารประกอบ ส่วนรับผิดชอบ
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
ส่วนสารบรรณ
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ส่วนสารบรรณ
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนสารบรรณ
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่วนสารบรรณ
5.ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
ส่วนสารบรรณ

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
E-mail : webmaster@dwr.mail.go.th