MENU
  อำนาจหน้าที่
 ส่วนสารบรรณ

ส่วนสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานสารบรรณ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานเอกสารของกรม ทำหน้าที่ลงทะเบียน ควบคุมทะเบียน รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก งานแจกจ่ายเอกสาร งานค้นหาเอกสาร ติดตาม จัดเก็บ ทำลายเอกสาร งานรับ-ส่งไปรษณีย์ โทรสาร ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง โครงสร้าง ระบบงาน การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมวินัยและระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการในกรมทรัพยากรน้ำ การเกษียณอายุราชการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ส่วนช่วยอำนวยการ
มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปประเด็นสำคัญของเอกสารก่อนที่จะนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งทำหน้าที่เลขานุการอธิบดี รองอธิบดี ร่างหนังสือโต้ตอบและเตรียมการเรื่องการประชุม ดูแลอุปกรณ์การประชุม ติดต่อประสานงาน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ส่วนคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) การจัดการเงิน ควบคุม การรับเงิน เบิกจ่ายแต่ละประเภท เก็บรักษาเงิน จัดทำฎีกา เบิกเงิน งานด้านเงินบำเหน็จบำนาญ ควบคุมตรวจสอบจัดทำบัญชีและทะเบียนตามระเบียบราชการ ตรวจสอบใบสำคัญและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน จัดทำรายงานฐานะการเงิน การอนุมัติเงินประจำงวด การโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดรายการงบประมาณ การขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานกองทุนและสวัสดิการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ส่วนพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซ้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การยืม การควบคุม การจำหน่ายพัสดุ การจัดทำสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง การบริหารสัญญา ตรวจสอบจัดทำเอกสารสำคัญประกอบการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ Purchase Order:PO ในระบบ GF-MIS การจัดทำทะเบียนบัญชีควบคุมพัสดุ การจัดทำรายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบพัสดุประจำปี การซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ การให้คำปรึกษา ข้อเสนอการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ส่วนยานพาหนะและอาคารสถานที่
ควบคุมการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบการใช้อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ของทางราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การคว่บคุมพนักงานขับรถยนต์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ส่วนประชาสัมพันธ์
ดำเนินงานผลิตข่าว บทความ สารคดีเพื่อเผยแพร่ทางสื่อภายนอก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ การจัดนิทรรศการและดำเนินงานผลิตข่าว บทความสารคดีเพื่อเผยแพร่ทางสื่อภายใน อาทิ โปสเตอร์ เสียงตามสาย และดำเนินงานด้านการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และจัดทำสารคดี รวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ อาทิ การรับโทรศัพท์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การจัดประชุม ติดตาม ตรวจสอบ และชี้แจงข่าวที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของโฆษกกรม จัดทำข่าวสาร หรือจัดเตรียมการแถลงข่าวของผู้บริหารประสานงานกับสื่อมวลชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้รวมถึงงานธุรการและเอกสารต่างๆด้วย


สำนักงานเลขานุการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000
E-mail : webmaster@dwr.mail.go.th